Mobil 2020

Processkartläggning

En organisationens verksamhet är uppbyggd av processer och bör utgöra grunden till ledningssystemet och eventuell ISO certifiering. I en processorienterad verksamhet är processerna kartlagda, ansvar och roller definierade, och mål med mätbara mått är bestämda. Dessa följs regelbundet upp för att snabbt kunna agera när det går sämre än förväntat, eller fira när de överträffar förväntan!
Det är av värde om processerna är kartlagda, samt uppdelade i huvudprocesser, stöd- och ledande- processer. Varje aktivitet i en process bör ha en identifierad kund, som kan vara en intern kund, eller en extern kund. Dessutom definieras en "input" (det som krävs för att utföra aktiviteten) och en "output" (det som levereras ut från aktiviteten) till varje aktivitet. Genom att identifiera kunden, input och output, kan man skapa effektiva processer som levererar enligt kundens förväntan.
 I en processorienterad verksamhet är det enklare för medarbetarna att veta vad som ska göras, hur det ska göras och av vem, samt att identifiera förbättringspotential.

Vi hjälper er att processkartlägga, målsätta, och följa upp era processer. Initial processkartläggning görs i workshop format, där nuläget definieras. Utifrån detta identifieras förbättringsmöjligheter.