Mobil 2020

Processkartläggning

Behöver ni identifiera eller kartlägga processerna i ert företag? Vi hjälper er att kartlägga era processer, definiera mål och mätpunkter så att ni kan följa utfallet från era processer och förbättra där det behövs. 

I en processorienterad verksamhet är det enklare för medarbetarna att veta vad som ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras, samt att identifiera förbättringspotential.  

En organisations verksamhet är uppbyggd av processer och bör utgöra grunden till ledningssystemet. I en processorienterad verksamhet är processerna kartlagda, ansvar och roller definierade, och mål med mätbara mått är bestämda. Detta följs regelbundet upp för att snabbt kunna agera när det går sämre än förväntat, eller fira när det överträffar förväntan!

Det är av värde om processerna är kartlagda, samt uppdelade i huvudprocesser, ledande- och stöd- processer. Varje aktivitet i en process bör ha en identifierad kund, som kan vara en intern kund, eller en extern kund. Dessutom definieras en "input" (det som krävs för att utföra aktiviteten) och en "output" (det som levereras ut från aktiviteten) till varje aktivitet. Genom att identifiera kunden samt input och output, kan man skapa effektiva processer som levererar enligt kundens förväntan.

Vi hjälper er att processkartlägga, målsätta, och följa upp era processer. Initial processkartläggning görs i workshop format, där nuläget definieras. Utifrån detta identifieras förbättringsmöjligheter. Kontakta oss om ni vill veta mera!

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Fjord Consulting – Medical Device Consulting. Konsultverksamhet inom medicinteknik.