Mobil 2020

Användarvänlighet

Att utforma och tillverka en produkt som är användarvänlig handlar först och främst om att definiera vem användaren är, och att reda på hur dennes behov ser ut. Ju mer man vet om användaren och förstår dennes behov, desto större är möjligheten att utveckla en produkt som fyller sitt syfte. En viktig del i ett företags utvecklingsarbete är därför att definiera de krav som användaren ställer på produkten, och löpande följa upp följa upp hur användaren använder och uppfattar produkten. För att förbättra existerande produkter, och för att utveckla nya, är det också till stor hjälp att veta om kunderna har behov som ännu inte tillgodosetts. För medicintekniska produkter är kunduppföljning dessutom ett regulatoriskt krav, och det finns en standard som bör följas, EN 62366. Allt arbete ska planeras och rapporteras i en Användarvänlighetsrapport (Usability report). Dokumentation ingår i den tekniska dokumentationen som krävs för att få registrera och marknadsföra en medicintekniska produkt.
Fjord Consulting stödjer er i planering och utförandet av era Användarvänlighetsstudier.

KONTAKTA OSS