Mobil 2020

Processkartläggning

En organisationens verksamhet är uppbyggd av processer och bör utgöra grunden till ledningssystemet och eventuell ISO certifiering. I en processorienterad verksamhet är processerna kartlagda, ansvar och roller definierade, och mål med mätbara mått är bestämda. Dessa följs regelbundet upp för att snabbt kunna agera när det går sämre än förväntat, eller fira när de överträffar förväntan!

Vår processutbildning berör bland annat vad en process är, hur ni kartlägger och implementerar processer, roller i processer, samt hur ni mäter och följer upp processer.
Vi anordnar och leder workshops där ni tillsammans kartlägger era processer.